Please click the links below:

Üniversitemizin İdari Faaliyet Raporu (2016) Our University Administrative Activity Report (2016)

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Faaliyet Planı (2017) Neşet Ertaş Fine Arts Faculty Quality Activity Plan (2017)

İş ve Faaliyeletlerinin Değerlendirilmesi (15.05.2016-01.04.2017) Evaluation of Business and Activity (15.05.2016 - 04.04.2017)