DŞ-001-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

DŞ-002-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

DŞ-003-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

DŞ-004-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

DŞ-005-2809 Sayılı YÖK Teşkilat Kanunu

DŞ-006-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

DŞ-007-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

DŞ-008-3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunu 

DŞ-009-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

DŞ-010-5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

DŞ-011-YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

DŞ-012-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

DŞ-013-2922 Sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

DŞ-014-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

DŞ-015-Yurtdışında Kapsama Dahil Ortak Program Tesisi Yönetmeliği

DŞ-016-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

DŞ-017-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

DŞ-018-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

DŞ-019-1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

DŞ-020-4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

DŞ-021-4857 Sayılı İş Kanunu

DŞ-022-Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

DŞ-023-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

DŞ-024-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

DŞ-025-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

DŞ-026-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DŞ-027-Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

DŞ-028-Taşınır Mal Yönetmeliği

DŞ-029-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

DŞ-030-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

DŞ-031-Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik

DŞ-032-Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DŞ-033-Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi

DŞ-034-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

DŞ-035-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

DŞ-036-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

DŞ-037-Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği

DŞ-038-Milli Emlak Genel Tebliği

DŞ-039-YÖK Bologna Süreci

DŞ-040-Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri

DŞ-041-YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri

DŞ-042-YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri

DŞ-043-Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

DŞ-044-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

DŞ-045-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

DŞ-046-375 Sayılı KHK

DŞ-047-631 Sayılı KHK

DŞ-048-Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

DŞ-049-Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

DŞ-050-Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

DŞ-051-Doçentlik Sınav Yönetmeliği

DŞ-052-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

DŞ-053-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DŞ-054-Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi

DŞ-055-Performans Programı Hazırlama Rehberi

DŞ-056-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

DŞ-057-2015 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı

DŞ-058-124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

DŞ-059-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

DŞ-060-78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

DŞ-061-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DŞ-062-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

DŞ-063-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu

DŞ-064-Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu

DŞ-065-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu 

DŞ-066-Kamu İhale Genel Tebliği

DŞ-067-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DŞ-068-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

DŞ-069-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DŞ-070-Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DŞ-071-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

DŞ-072-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

DŞ-073-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

DŞ-074-Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

DŞ-075-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

DŞ-076-Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

DŞ-077-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

DŞ-078-ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar

DŞ-079-YÖK Bap Yönetmeliği

DŞ-080-Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)

DŞ-081-Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

DŞ-082-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

DŞ-083-Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

DŞ-084-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

DŞ-085-ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu

DŞ-086-4737 sayılı kanun

DŞ-087-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği

DŞ-088-Öğrenci Kontenjanları Klavuzu

DŞ-089-Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

DŞ-090-Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

DŞ-091-Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

DŞ-092-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

DŞ-093-YÖK Mevlana Yönetmeliği

DŞ-094-YÖK Mevlana Esas ve Usuller

DŞ-095-Mevlana Değişim Proğramları Tanınma Talep Dilekçesi

DŞ-096-Mevlana Değişim Proğramları Uygunluk Denetim Belgesi

DŞ-097-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Bilgi Formu

DŞ-098-Mevlana Değişim Proğramları Öğretim Elemanı Bilgi Formu

DŞ-099-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

DŞ-100-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Nihai Raporu

DŞ-101-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Katılım Belgesi

DŞ-102-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Beyannamesi

DŞ-103-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Kabul Belgesi

DŞ-104-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenci Başvuru Formu

DŞ-105-Mevlana Değişim Proğramları Aday Öğrenci Başvuru Formu

DŞ-106-Mevlana Değişim Proğramları Öğrenim Protokolü

DŞ-107-Mevlana Değişim Proğramları Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

DŞ-108-Mevlana Değişim Proğramları Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

DŞ-109-Mevlana Değişim Proğramları Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

DŞ-110-Mevlana Değişim Proğramları Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

DŞ-111-2547 Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

DŞ-112-Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

DŞ-113-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DŞ-114-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliği

DŞ-115-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

DŞ-116-Araştırma Altyapısı Başvuru Formu

DŞ-117-Bulutt Depo Kullanım Rehberi

DŞ-118-Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

DŞ-119-Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

DŞ-120-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

DŞ-121-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

DŞ-122-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik

DŞ-123-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DŞ-124-Ulaknet Kullanım Politikası

DŞ-125-Ulakbim Kullanım Politikası Sözleşmesi

DŞ-126-3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

DŞ-127-Elektronik İmza Kanunu

DŞ-128-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

DŞ-129-Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DŞ-130-Elektronik Tebligat Yönetmeliği

DŞ-131-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

DŞ-132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

DŞ-133-Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

DŞ-134-Mevlana Değişim Protokolü ve Eki

DŞ-135-Farabi Değişim Proğramı İlgili Formlar

DŞ-136-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
DŞ-137-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
DŞ-138-Sayıştay Kanunu
DŞ-139-Sosyal Hizmetler Kanunu
DŞ-140-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
DŞ-141-Askerlik Kanunu
DŞ-142-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
DŞ-143-YÖK Dikey Geçiş Yönetmenliği

DŞ-144-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

DŞ-145-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
DŞ-146-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

DŞ-147-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

DŞ-148-Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
DŞ-149-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
DŞ-150-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

DŞ-151-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

DŞ-152-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

DŞ-153-2489 sayılı Kefalet Kanunu

DŞ-154-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

DŞ-155-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

DŞ-156-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

DŞ-157-Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar

DŞ-158-7201 sayılı Tebligat Kanunu

DŞ-159-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DŞ-160-Yükseköğretimde Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

DŞ-161-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ

DŞ-162-4749  sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

DŞ-163-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

DŞ-164-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

DŞ-165-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

DŞ-166-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

DŞ-167-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler Kanunu

DŞ-168-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

DŞ-169-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar

DŞ-170-Kamu Konutları Yönetmeliği

DŞ-171-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ

DŞ-172-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi

DŞ-173-İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

DŞ-174-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DŞ-175-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DŞ-176-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği  

DŞ-177-2016 yılı Kamu İhale Tebliği

DŞ-178-Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

DŞ-179-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri

DŞ-180-2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı

DŞ-181-2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

DŞ-182-2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

DŞ-183-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

DŞ-184-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

DŞ-185-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ(Sıra No:43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme

DŞ-186-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 26) (Taşınır Kod Listesi)

DŞ-187-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 47) Amortisman ve Tükenme Payları

DŞ-188-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 15) Teminat Mektupları

DŞ-189-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacak

DŞ-190-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) Döner Sermaye İşlemleri

DŞ-191-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler

DŞ-192-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:19) Mahsup İşlemleri

DŞ-193-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

DŞ-194-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

DŞ-195-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

DŞ-196-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

DŞ-197-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 31) Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı

DŞ-198-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi

DŞ-199-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:46 ) Genel Yönetim Mali İstatistikleri 

DŞ-200-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 34) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi

DŞ-201-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri

DŞ-202-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları

DŞ-203-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:51) Parasal Sınırlar ve Oranlar

DŞ-204-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri

DŞ-205-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DŞ-206-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika verilmesi ile Muhasebe Yetkililiğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DŞ-207-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DŞ-208-4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

DŞ-209-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

DŞ-210-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

DŞ-211-Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller

DŞ-212-Doğum Yardımı  Başvuru Dilekçesi ve Formu
DŞ-213-Kişi Borcu Tablosu Formu
DŞ-214-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
DŞ-215-Etik Kurul Bilimsel Arastirma ve Yayın Etigi Yönergesi
DŞ-216-Etik Kurul Etik Davranıs İlkeleri
DŞ-217-Etik Kurul Helsinki
DŞ-218-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
DŞ-219- Hazine Yardım Talep Tablosu

DŞ-220-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

DŞ-221-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
DŞ-222-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu.....Yılı Faaliyet Raporu
DŞ-223-Basın Kanunu

DŞ-224-Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

DŞ-225-İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

DŞ-226-Pediatrik Populasyon Kılavuzu

DŞ-227-İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

DŞ-228-Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları

DŞ-229-  KİK 038 Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form
DŞ-230- (YÖK) Akademik Kadro Talep Formu
DŞ-231- Vize Cetvelleri
DŞ-232- Emeklilik Belgesi

 


Copyright © BAUM 2015